March 6, 2021

Flaѕin Vullnetarët të сilët e kanë marrë vak.ѕinën kυn.dër C.o.v.i.d.i.t: Ιshte kokëdh.embje e tme.rrѕhme……..

‘Ishte kokëdh.embje e rëndë ’. Kështu e përshkruajnë përvojën e tyre me vak.sinën e ko.ro.na.vir.usit të Pfizer-it ata që e kanë provuar. Ata thonë se pasi kanë injektuar vak.s.inën, janë shfaqur efekte anësore të tilla si dhi.mbje koke, e.the dhe dhi.mbje e mus.kujve, të cilat në shumë mënyra ua kujtuan pr.oble.met pas vak.sin.imit kun.dër gri.pit.

Vullnetarët që iu nënshtruan vak.sinës së te.stit thonë se simpt.omat ishin relativisht të r.ënda. Njëri prej tyre, 45-vjeçar, thotë se efektet anësore ishin edhe më të rë.nda pas raundit të dytë të vak.sinave, shkruan Daily Mail